Om vår blogg

I vår förskoleklass som deltar är det 31 elever och de går på Grillbyskolan strax utanför Enköping. I klassen arbetar Erika Tengström, Ewa Brisegård och Helena Kortelainen. På fritids arbetar Julia Eriksson, Jessica Gustavsson, Ewa Brisegård samt viss tid finns även Erika Tengström, Elina Hirvonen, Annica Sjöcrona och Helena Kortelainen.

Syftet med vår blogg är att ge elevernas vårdnadshavare, släkt och vänner en inblick i skolans värld och en del av det eleverna gör och upplever. Vårt mål med bloggen är också att få eleverna delaktiga kring innehåll och utformningen av det. Enligt läroplanen Lgr 11 för förskoleklassen och fritidshemmet står det i syftet att Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Genom att få vara med och påverka och skapa hoppas vi att elevernas läs- och skrivinlärning samt lusten att lära ökar och bibehålls då de ser resultatet samt får återkoppling från omvärlden. I det centrala innehållet för verksamheterna står det även att eleverna ska få arbeta med digitala verktyg och medier för kommunikation samt säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang. Genom denna blogg deltar vi i tävlingen Webbstjärnan.  https://www.iis.se/vad-vi-gor/webbstjarnan/

Vi kommer inte att visa några fotografier på eleverna utan kommer att fokusera på elevernas arbeten. Innan någon elevs arbeten publiceras kommer de att tillfrågas med rätt att neka. Alla fotografier på bloggen har eleverna eller personalen tagit, om inget annat uppges. Materialet får inte kopieras, användas och delas utan vårt tillstånd, allt enligt

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/